Harmonie St. Cecilia > Jeugd

Muziekopleiding
De muziekopleiding was, zoals in de meeste korpsen, lange tijd in handen van oudere, ervaren muzikanten. Deze opleiding had naast het voordeel, dat leerlingen werden klaargestoomd voor de praktijk in de harmonie, toch wel als groot nadeel, dat de theoretische kant van het verhaal te wensen overliet. En omdat bovendien de eisen aan de muzikanten op gebied van toon- en maatsoortwisselingen steeds groter werden, zag de vereniging zich genoodzaakt verandering in de opleiding aan te brengen.

Eerst werd de opleiding in handen gegeven van de muziekschool Valkenburg en moesten de leerlingen in weer en wind iedere zaterdag naar Valkenburg gebracht worden. Later kwamen de leerkrachten uit Valkenburg naar Mheer toe. Het kostenplaatje was er mede de oorzaak van dat na enkele jaren de opleiding werd toevertrouwd aan de muziekschool in het Belgische 's Gravenvoeren. De reis- en de cursuskosten waren aanzienlijk minder. De opleiding die daar genoten werd, was een volwaardige brede muziekopleiding, waarbij de andere aspecten van het verenigingsleven niet aan bod kwamen.

De school moest zich richten naar de regels van het Ministerie en dat had geen boodschap aan de wensen van harmonies en fanfares. De theoretische opleiding was er zeer gedegen, vrij lang en intensief, waardoor de animo bij veel jeugdeigen wel eens afnam.

Om een opleiding op maat voor onze vereniging te krijgen is toen begonnen met een interne opleiding met gekwalificeerde docenten, met als doelstellingen:

De leerling leert muziek lezen en schrijven
De leerling leert een instrument bespelen
De leerling leert muziekmaken in ensemble-vorm (jeugdharmonie en harmonieorkest)
De leerling voldoet aan de eisen om een volwaardig muzikant te worden
De leerling leert muziek waarderen als een nuttige en zinvolle vrijetijdsbesteding.


A.M.V. en instrumentale opleiding
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een instrumentaal gedeelte. Het eerste jaar bestaat alleen uit een A.M.V. (Algemene Muzikale Vorming) opleiding. Deze duurt in totaal 3 jaar. In het tweede jaar begint daarnaast de instrumentale opleiding. De keuze van het instrument is gebaseerd op keuze kind/ouders, advies docent en visie dirigent.

Slagwerkopleiding
De opleiding tot slagwerker houdt in dat men in eerste instantie wordt opgeleid tot muzikant van de drumband. Men kan per direct beginnen op kleine trom en met theorie bij de instructeur. Daarna(ast) bestaat de mogelijkheid om, in overleg, verder te gaan voor melodisch slagwerk.

Examens en oudergesprekken
Examens, voorspeelmiddagen en solistenconcoursen zijn belangrijke evenementen om leerlingen te toetsen en de leerlingen worden dan ook gestimuleerd om hieraan deel te nemen. Mede aan de hand hiervan worden de vorderingen zo vaak als nodig met ouders en/of leerling besproken.

Jeugdharmonie St. Mhevo
Iedere leerling in opleiding, die een instrument bespeelt en nog niet meespeelt in het harmonieorkest is verplicht, wanneer hij een bepaald niveau heeft, deel te nemen aan de jeugdharmonie.

Kosten opleiding
Het hoeft geen betoog, dat de kosten hoog zijn. Daarnaast is het rendement natuurlijk ook veel hoger geworden. De kosten voor de leerling hangen af van leeftijdscategorie, het aantal deelnemers uit één gezin en of er sprake is van her- dan wel bijscholing. Voor informatie hierover kan men terecht bij coördinator:

Pierre Ritzervelt
Op t Hövelke 18
6261 PC Mheer
tel. 043 3624959
Jeugdorkest Mherimba.
Jeugdorkest Mherimba Mheer-Rimmesjtok-Banholt Opgericht in 2012

Doelstelling Jeugdorkest
Belangrijkste doel van het jeugdorkest was én is: Jeugdige muzikanten al op jonge leeftijd samen muziek laten maken om zo het plezier te vergroten en om de overstap naar het grote korps te verkleinen. Het jeugdorkest vormt dus een belangrijke stap in de ontwikkeling van een jonge muzikant. Een jeugdige muzikant volgt de eerste jaren theorielessen en individuele lessen op het gekozen instrument. Als de docent van mening is dat zijn leerling er rijp voor is, gaat hij, naast zijn individuele lessen, meespelen in de jeugdharmonie. Daar leert hij de verschillende facetten van het samen musiceren. In het jeugdorkest spelen ook jeugdige leden mee die al musiceren in het grote harmonieorkest of in het klaroenkorps / drumband.

Jeugdorkest Mherimba
Begin 2012 besloten de besturen van de harmonieën van Banholt en Mheer en de fanfare van Reijmerstok om op het gebied van de jeugdopleiding wat intensiever te gaan samenwerken. Na enkele constructieve vergaderingen tussen de besturen en de dirigent van jeugdorkest Amicitia, Marc Houben, werd de samenwerking een feit en dat resulteerde in een eerste repetitie van een nieuw jeugdorkest in de harmoniezaal van Banholt in het voorjaar van 2012, o.l.v. dirigent Marc Houben. Spoedig erna werd er een begeleidingscommissie samengesteld welke bestaat uit Sonja Bendermacher en Wendy Bendermacher uit Banholt, Annemiek Berndsen en Leonie Titulaer uit Mheer en Saskia Frijlink uit Reijmerstok. Een prijsvraag onder de leden van de drie verenigingen leverde een nieuwe naam op: Mherimba, waarvan de letters verwijzen naar de dorpen Mheer, Reijmerstok en Banholt. Het jeugdorkest bestaat momenteel uit circa 40 jeugdige muzikanten, welke tijdens concerten ondersteuning krijgen van enkele volwassen muzikanten die het “zware” koperwerk (bas, euphonium en trombone) voor hun rekening nemen. Wekelijks wordt er gerepeteerd in harmoniezaal Amicitia te Banholt van 18.45u tot 19.45u. Op het programma staan veelal speciaal voor jeugdorkesten gecomponeerde muziekwerken, vaak met een link naar de pop- en filmmuziek. Echter ook marsmuziek en muziekwerken van meer klassieke aard worden door het orkest uitgevoerd. De eerste uitvoeringen vonden in 2012 en 2013 met name plaats tijdens kerkelijke vieringen én in de dorpen Banholt, Mheer en Reijmerstok.

2014: Muzikale groei over de dorpsgrenzen heen…..
Het kalenderjaar 2014 zal de Mherimbaboeken in gaan als het jaar waarin voor het eerst werd deelgenomen aan een beoordelingsconcert. Op 11 mei 2014 werd in Heel deelgenomen aan het Euro-Festival, alwaar het orkest een drietal werken liet beoordelen. Voor de uitvoeringen van La vita e bella, King Arthur en The Universal Band Collection werd Mherimba o.l.v. dirigent Marc Houben door de tweehoofdige jury beloond met het predicaat “Goed”. In 2014 werd daarnaast een optreden verzorgd in het Zorgcentrum in Heugem, tijdens het solistenconcours in Banholt, het openluchtconcert te Mheer en de voorspeelavond in Reijmerstok. Na de succesvolle deelname aan het Euro-festival in Heel vormde de deelname aan het concert “Let me entertain you” in Banholt in samenwerking met harmonie Amicitia Banholt én met vocale medewerking van Dyanne Sleijpen opnieuw een hoogtepunt.

In 2015 zal het jeugdorkest haar muzikale klanken wederom laten horen in Banholt, Mheer en Reijmerstok. Op de planning staan reeds uitvoeringen tijdens de gezinsmis in Banholt op 3 maart 2015, een concert in zorgcentrum Appelgaard te Margraten op 20 maart 2015 en het openluchtconcert te Mheer op 12 juli 2015.

Dirigent jeugdorkest Mherimba
Sinds de oprichting van Mherimba in 2012 staat het jeugdorkest onder leiding van Marc Houben (1979), welke daarvoor al sinds januari 2004 de muzikale leiding had over het jeugdorkest van Harmonie Amicitia Banholt. Marc Houben kreeg theorieles en trompetles van Huub Maessen en speelde vanaf de oprichting zelf ook enkele jaren in het jeugdorkest van Amicitia Banholt. In 1989 trad hij toe tot het harmonieorkest. Na het overlijden van muziekdocent Maessen stapte Marc over op euphonium, het instrument dat zijn leraar zelf al die jaren had bespeeld in de Banholter harmonie. Marc volgde euphoniumlessen bij Ton Maessen en sedert 1997 bespeelt hij in de harmonie van Banholt dus de tuba. Sedert mei 2000 is Marc eveneens onderdirigent van Harmonie Amicitia. In het dagelijkse leven is Marc actief in het onderwijs en momenteel werkzaam als directeur op een Maastrichtse Basisschool.

Contactgegevens begeleiders jeugdorkest Mherimba
Sonja Bendermacher (Banholt): 043 4574229 Wendy Bendermacher (Banholt): 043 4571794
Annemiek Berndsen (Mheer): 043 4584934
Leonie Titulaer (Mheer): 043 4571769
Saskia Frijlink (Reijmerstok) : 06 46588907



Deze website is eigendom van Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer | Ontwerp door Huub Habets